KAPITTEL 5.1
Spørsmål til Menneskerettighetene


                                                                                                                                                        26.09.2106
Bergen Tingrett v/administrasjon/ledelse/sorenskriver
Postboks 7412
5020 Bergen
            Forespørsel iht. mine Menneskerettigheter m.m.
             
                      Vedrører Sak 14-165799TVI-BBYR/01

Tingrettsdommer Marie Vonen ledet 21.-23.1.2015 ovennevnte sak/saksnr. i den arbeidsrettssak jeg hadde anlagt mot HFK etter den ulovlige og ugyldige avskjedigelse derfra.

Dette er en forespørsel med henstilling om redegjørelse. Jeg har d.d. 2 igangværende stevninger. Jeg har derfor et stort behov for kunnskap om ukjente detaljer i sakskomplekset.

Dette handler om forhold ved en avskjedigelse som har gjort meg som en tidligere fullstendig alminnelig frisk, oppegående og arbeidsom lærer og menneske til å bli 100% ufør og til byrde for samfunnet. Jeg er underveis i prosessen og kampen for å prøve og få gjenopprettet min helse til tidligere tilstand og har derav også behov for etterspurt hjelp fra rettsvesenet.

Jeg ble nå fra 1.9.2016 med en endelig avgjørelse overført til 100% uføretrygd, og problemstilingen er derav både fornyet og aktualisert som dessverre ytterligere ett skritt i negativ retning for min helsesituasjon.

Jeg er ved nevnte stevninger, og også min selvbiografi, underveis i 'oppvåkningen' for hva som hendte i saken og i tingretten, og har brukt, og kommer til å bruke min tid og ressurser på å komme til bunns hva gjelder mine rettigheter i forhold til å få vite noe om hendelsesforløp m.m., herved spesielt henspeilet til hva som foregikk i Bergen tingrett de ovennevnte datoer.

Det hele vil muligens være et relativt velkjent sakskompleks på Tinghuset da jeg igjen og igjen på ulike vis hele tiden siden den gang og fortsettende forgjeves har prøvd gjennom rettslige kanaler å oppnå den rettferd som ikke ligger i Retts'forliket'. Henspeilet spesielt til mine rettigheter som borger av Norge og til Menneskerettighetene.

Jeg har hele tiden siden før utløpet av klagefrist erklært dette Retts'forliket' for delvis ugyldig av flere ulike årsaker. Hvilket på nytt og på nytt avvises av Retten slik at jeg ikke på noe vis blir ivaretatt og hensyntatt iht. mine rettigheter.

Jeg ønsker ved denne henvendelse at Bergen tingrett gir en grunngitt bekreftelse på at mine interesser, min rettssikkerhet og mine Menneskerettigheter ble fullt ut ivaretatt av Bergen tingrett under hele rettssaken.
1. Jeg ber om å få beskrevet gyldighetsgrad iht. til Norsk lov og rettigheter og Menneskerettighetene at et Retts'forlik' ble signert av en mann som ikke var i stand til å ivareta sine egne interesser i Retten (etter alvorlig sammenbrudd under selve sin Partsforklaring i rettslokalet).
2. Jeg ønsker ved denne henvendelse av Bergen tingrett å få del i hvor vanlig/uvanlig det er for Bergen tingrett å besørge Rettsforlik med mennesker etter sammenbrudd i rettslokalet noen timer i forveien.

Jeg viser da til, - spesielt følgende forhold, - at jeg på rettssakens dag 2 fikk et alvorlig psykisk og fysisk sammenbrudd med bortfall av bevissthet i rettslokalet. Hvoretter saken må ha blitt satt på pause og legen innkalt. Jeg våknet i alle fall på gulvet mellom stolene bakerst i lokalet med legen stående over meg. Ingen andre fantes i rettslokalet da jeg kom til meg selv. Han har skriftlig bekreftet til Tilsynsutvalget at han ble innkalt, og beskrevet at han fant meg der og bl.a. at jeg ikke kunne gjøre rede for meg.

Sammenbruddet skjedde under min Partsforklaring som jeg kan huske at jeg fikk påbegynt.
- Jeg har ingen detaljert hukommelse av hvor langt jeg var kommet i min Partsforklaring før jeg falt sammen.
- Jeg vet heller ikke noe om jeg fikk anledning å fullføre denne Partsforklaring i tråd med min rett.
- Jeg vet heller ikke hva Partsforklaringen eventuelt videre gikk ut på.
3. Jeg ber om at Bergen tingrett gir en erklæring på at min Partsforklaring foregikk på korrekt vis, på forsvarlig måte, og at jeg har fått avgi den fullt ut, i bevisst tilstand.
4. Jeg ønsker å få vite hvorfor et alvorlig sammenbrudd med legehjelp i Rettslokalet ikke er innført i Rettsprotokollen.
5. Jeg har hukommelsesutfall for det hele og jeg ønsker fra Bergen tingrett å få vite hva som hendte i tiden som forløp etter sammenbruddet da jeg så langt kun har legens forklaring å støtte meg til hva som hendte ved oppvåkningen og til han måtte forlate rettslokalet.
6. Jeg ønsker å vite hvem som satte rettsforhandlingene på pause pga sammenbruddet, og også hvorfor rettsforhandlingene ble satt på pause, - dette henledet til at Tingrettsdommer Marie Vonen har oppgitt til Tilsynsutvalget at hun ikke har observert noe sammenbrudd på Dag 2, til tross for at det skjedde midt under min Partsforklaring hvor hennes øyne var rettet mot meg kun 2-3 meter unna.

Jeg har et stort behov for å nøste opp i alt dette da jeg på ingen måte har noen hukommelse annet en et par spesielle bruddstykker for hva som videre skjedde den dag i retten, henledet til hva jeg kan finne etter rettssaken i stikkord underveis forefinnende på et løsark til min advokat. Jeg har også bedt om, og fått oversendt Rettsprotokollen, men intet fremkommer der.
7. Jeg ber om at Bergen tingrett grunngitt forklarer om mine interesser, min rettssikkerhet og mine Menneskerettigheter ble fullt ut på forsvarlig vis ivaretatt av Bergen tingrett resten av denne dag 2 i Retten, spesielt også henledet til Tingrettsdommer Marie Vonen sin avsluttende uttalelse at "Denne saken egner seg ikke for dom.....".
8. Jeg ber om at Bergen tingrett grunngitt forklarer hva som gjorde at saken min ikke egnet seg for dom.

Videre ordlyd som jeg har hevdet uttalt fra dommer har blitt benektet av henne til Tilsynsutvalget. Dette innebærer i så fall at min persepsjonsevne har vært svekket langt mer alvorlig etter sammenbruddet enn hva jeg har vært klar over. Jeg vet at jeg kort ble 'ivaretatt' av advokat og lege og at disse senere hen skriftlig har uttrykt at de mente at rettssaken kunne fortsette etter sammenbruddet. Denne 'ivaretakelsen' forekommer meg å ha vært på det gode menneskelige plan, men uten at jeg nøyere har rede på hvorledes disse, sammen med dommer, har ment at jeg i denne tilstand og påfølgende kan ha vært i stand til å ivareta mine interesser etter at jeg kom til bevissthet igjen i en så viktig og enormt omfattende sak.
9. Jeg ber om at Bergen tingrett grunngitt redegjør for hvordan de har hensyntatt det forhold at rettsforhandlingene videreføres og sluttføres som intet skjedd overfor et menneske som vitterlig har hatt et sammenbrudd og vært borte. Sammenhold med at jeg fremsatte påstander om ordlyd som etter dommers skriftlige redegjørelse til Tilsynsutvalget ikke hadde funnet sted.

Det er en velkjent sak at et menneske etter et psykisk og fysisk sammenbrudd i lang tid deretter ikke 'er seg selv' er ute av form og ikke fungerer normalt.
10. Jf. legens forklaring at jeg ikke var i stand til å gjøre rede for meg når han fant meg. Jeg ber om at Bergen tingrett grunngitt redegjør for hvordan et menneske som har hatt sammenbrudd og falt bort, senere samme dag anses å være kapabel og fullt ut oppegående til å ivareta seg selv og inngå omfattende rettslige og bindende avtaler.

Imøteser hurtig svar til de nye stevninger, og for å gi meg kjennskap til forhold som falt ut etter sammenbruddet.

Mvh
Svein Harkestad

Start