KAPITTEL 6.3.
Påklage til Datatilsynets Vedtak av 5.januar 2017Datatilsynet
Postboks 8177   Dep
0034  OSLO        
                                                                                                                                      Bergen, den 25.januar 2017

                                                                                                                  Sak 15/01325-6/TJU
                                                                                                                  Sak 15/01325-9/TJU

                                                 PÅKLAGE
                                                       av
                                         Vedtak om pålegg
                                                      vedrørende 
                           Overgrepsboka www.kollega.info m.fl.

Svein Harkestad kan ikke godta flere angrep på sitt forfatterskap, utover den idømte sensur han allerede har
rettet seg etter. Ei heller mer sensur. Ei heller den forhåndssensur som nå ulovlig fremkommer fra Datatilsynet i
selve Vedtaket, ved den kursiverte teksts ordlyd "...vil inneha...". De sensurtyngete nettstedene er Svein
Harkestad sine utgitte bøker i papirformat, e-bøker og nettbøker.

Ansvarlig utgiver er den siden 2008 nå mangeårige mediebedrift Internet Harkestad v/Svein Harkestad.

Internet Harkestad publiserer for tiden bøker fra innehaver Svein Harkestad, - en Norsk forfatter. En Norsk
forfatter som nå blir forfulgt av norske myndigheter for å beskytte enkelte av deres kriminelle offentlige ansatte
med deres like kriminelle advokatkobbel som begår overgrep mot medmennesker.

(Presisjon til Datatilsynet: Kriminalitet/Kriminelle deles pr definisjon opp i en lang rekke hovedgrupper
hvorav forfatterens verk hovedsakelig omhandler 5 av dem:
Økonomisk- / Vinnings- / Volds(psykisk)- / Arbeidsmiljøkriminalitet og Dokumentfalsk.)

Svein Harkestad er forfatter og alt innhold i bøker og på nettmediene er i sin helhet av kunstnerisk art.

Internet Harkestad kan opplyse Datatilsynet at Kollega-Bok 4 'Uten den dag' nå er under utgivelse på samme
nettsteder til adskillig kunstnerisk samfunnsnytte. Og det blir på ingen måte den siste. Så vanskelig å arbeide
hvis Datatilsynet skal forfølge og fotfølge en Norsk forfatters verk i 30 år fremover.

Svein Harkestad sin sak er bare en av mange eksempler. Han er styremedlem i en seniorforening hvor alle har
tilsvarende opplevelser. Det er av samfunnsmessig interesse å beskrive forholdene i bokform og med bøkene
utlagt i sin helhet lett tilgjengelige på internett. De andre medlemmene sine historier er ikke tilrådelige å gå ut
med pga. deres avtaler og reell gjengjeldelsesfare fra HFK. Hva gjelder Svein Harkestad sin sak så finnes det
ingen gyldig avtale grunnet omstendighetene rundt inngåelse av såkalt Retts-'forlik' og det derpå følgende
omgående 'avtale'-brudd fra HFK.

Det foregår stadig fortsettende åpenbar svindel fra disse overgriperne i ren og skjær ondskap. Dette
bevisføres rettslig fortløpende og er viktig å formidle til offentligheten. Det er ikke Svein Harkestad sine
meninger, det er reelt forekommende overgrep med sin endelighet i bevislig 100% uførhet for både ham selv
og mange andre i samme situasjon. Dette til enorme omkostninger i mangemillioners-klassen for det norske
samfunnet. Og derav er omtalte overgrep og svindel fra høytstående av stor samfunnsmessig interesse.

Datatilsynet har i sitt tidligere vedtak også henvist til at Svein Harkestad kunne tatt saken opp på helt andre
måter og med andre midler. Ja, det er korrekt, og det er prøvd i adskillig grad. Dessverre er HFK notorisk
utilgjengelig for den type innspill og argumentasjon. HFK ble allerede like etter Arbeidsrettsaken våren 2015
tilbudt å komme med innspill og rettelser etter eget ønske for å få tillagt. De besvarte henvendelsene med
trussel om politianmeldelse. Deretter tok de ut stevning.

Dette viser at det for Svein Harkestad ikke på noe vis nytter å nå frem verken på godt eller vondt mot den rene
svindel som stadig nå fortsettende foregår. Derav faller også Datatilsynets bemerkninger i inneværende varsel
om Vedtak om at han hugger tak i alle som er uenige med ham. Vitterlig fikk HFK tilbud både i april/mai 2015
og på nytt i november 2015 å få presentert sine meninger. Og for så vidt til en hver tid senere hen ved at de
kunne besvart hans utallige henvendelser i saken. De svarer IKKE.

Datatilsynet hevder i sitt vedtak at øvrige medier ikke går i detaljer og ikke publiserer saker om egne forhold på
den måte Internet Harkestad gjør. Dette er sant og si vrøvl. Langt mer detaljerte forhold beskrives hver eneste
dag også i øvrige media. Også i forhold der media selv er implisert. Det er jo bare å følge dagens
mediesituasjon der den ene og andre beskrives opp og i mente med det gode adjektivet kriminell i de mange
ulike betydninger av ordet, og med både navn og bilde. (Internet Harkestad bruker ikke foto av de omtalte.) For
øvrig behøver ikke Svein Harkestad sin litterære kunstneriske virksomhet følge i nøyaktig opptråkkete spor fra
VG og Dagbladet. Ikke på noen måte, - for å si det mildt.

Det vil også være slik at media oppgir både tittel og navn på involverte parter. I tilfellene det er nevnt i
forbindelse med Svein Harkestad sine uttrykksmåter så er det viktig at korrekt tittel knyttes til korrekt navn.
Døpenavn er i seg selv dog uinteressante. Eksemplifisering: For å unngå at tidligere og kommende HR-
direktører i HFK ikke skal kunne forveksles med overgriperen Geir Davidsen ved at bare tittel og arbeidssted
oppgis. Da ville Svein Harkestad kunne lagt mistanke på personer som ikke har noe med saken å gjøre. Dette
eksempelet gjelder således også for de øvrige nevnte overgriperne.

Det må presiseres at det ikke noe sted fremkommer at de omtalte er dømt for deres overgrep. En kriminell
behøver ikke være dømt for sine lovbrudd (jf. definisjon) for å bli omtalt i en bok eller i media. Hvorvidt Svein
Harkestad etter sitt møte med overgriperne sitter i rullestol med knekt rygg eller har fått en mer usynlig psykisk
påført overgrepsskade som på samme vis har gjort ham 100% ufør, så er det Svein Harkestad sin fulle rett å
offentliggjøre nøyaktig hvilke ondskapens titler/overordnete som har begått overgrepene, og hvilke overgrep
som eksakt er begått. Overgriperne Wiik, Brattebø, Meyer og Davidsen er velutdannete mennesker i høye
stillinger i samfunnet, og det er i den sammenheng det er viktig å formidle både stilling og navn. Spesielt
relatert til, ikke bare gjentakelsesfaren, men reelle fortsatt forekommende overgrep mot ulike. Et tilfeldig 'slag'
som en engangsforeteelse finnes det tilgivelse for og ville ikke gitt grunnlag for offentliggjøring i media og
bøker.

Ingen unnskyldning eller noe som helst har noensinne kommet som kunne gitt grunnlag for en slik tilgivelse.
Disse er derav tydeligvis rent kriminelle ondskapens overgripere som med klart forsett begår sine overgrep
mot underordnete.

Det er ikke verken ulovlig eller straffbart å offentliggjøre tittel/navn på overgripere så lenge innholdet er
sant/selvopplevd. Det oppstod 100% uførhet hos Svein Harkestad som følge av de overgrep han ble utsatt for
av de nevnte overordnete.

Bøkene og nettsteder er sakprosa med tilsnitt av fiksjon. Datatilsynets påstander om såkalte "nedsettende
ytring" er og blir saksbehandlers personlige oppfatning, og hva denne/disse selv forbinder med ordene.
Nedenfor følger derimot de overordnete definisjoner som nå er tillagt boken grunnet Datatilsynets åpenbare
feiltolkning av det norske språk :

Definisjoner Overgrep:
"Inngrep i, eller krenkelse av andres rettigheter."
  "Inngrep er det å gripe inn, innblanding, et inngrep i privatlivet"
  "Krenkelse vil si å ydmyke og såre et annet menneske."
Overgripere blir da personer som utfører en inngripen i og/eller en krenkelse av andres rettigheter.
Det er direkte feildefinisjon av det norske språk fra Datatilsynet når de hevder at Overgrep er "nedsettende
ytring" når det ellers defineres som "Inngrep i, eller krenkelse av andres rettigheter".

Definisjoner Ondskap:
"Bevisst overtredelse av en bestemt moralkode."
  "Ondskap er vanligvis sett på som det motsatte av godhet."
Det at Svein Harkestad ikke har møtt godhet i hans livskrise, men tvert om ondskap kan beskrives like gjerne
direkte med ordet "onde" eller "ondskap" som at han mer tungvint skulle omskrive "møtt med det motsatte av
godhet" eller av "ikke-gode mennesker". De siste formuleringene blir unektelig litt spesielle i bruk, uforståelige
og ikke gode litterære uttrykk. I sine bøker og media foretrekker Svein Harkestad å bruke et vanlig norsk ord
som er lettlest og greit i sin uttrykksform.
Det er direkte feildefinisjon av det norske språk fra Datatilsynet når de hevder at Ondskap er "nedsettende
ytring" når det ellers defineres som "Bevisst overtredelse av en bestemt moralkode".

Definisjoner Svindel:
"Å ha betalt for noe annet enn antatt."
  "Svindel med betrodde midler."
Det at Svein Harkestad påviser og dokumenterer at enkelte høytstående offentlige personer ved svindel har
påført, og stadig hen påfører, ham både uberettiget vinning, og også tap, - er ikke noen "nedsettende ytring" , -
men fakta. Og at de samme personer ved slik svindel har "betalt for noe annet enn antatt" "med betrodde
midler" (samfunnets midler) er svært viktig å påpeke og bringe ut til offentligheten.
Det er direkte feildefinisjon av det norske språk fra Datatilsynet når de hevder at Svindel er "nedsettende
ytring" når det ellers defineres som "Å ha betalt for noe annet enn antatt", - "med betrodde midler".

Den enkelte saksbehandler hos Datatilsynet sine definisjoner på de begrep Svein Harkestad har brukt har
ingen gyldighet sett i relasjon til hva som er den godkjente norske definisjon av ordene. Det forefinnes pr.
alminnelig godkjent definisjon altså ikke noen "nedsettende kommentarer" eller "nedsettende ytringer" fra
forfatteren verken i bøker eller i media. Kun klargjørende og klart definerte norske ord til det formål å beskrive
fakta.

Som bare en enkeltstående klargjørende eksemplifisering kan Internet Harkestad gripe fatt i én av
Datatilsynets setninger på side 7 der alle 3 ord forekommer samlet og hvor det der som hele veien
forutsettes Datatilsynets noe særegne definisjon "nedsettende kommentarer/ytringer" hvor Datatilsynet
skriver:
"Harkestad beskriver at personene det gjelder har begått svindel eller overgrep 'i ren og skjær ondskap'. "
                                    Ja, hva skulle være galt med den tekst ???
Datatilsynets SAMME oventående tekst oversatt i pakt med det Norske språks definisjoner:
"Harkestad beskriver at personene det gjelder har betalt Harkestad for noe annet enn antatt og med
betrodde samfunnsmidler, gjort inngrep ved innblanding i privatlivet og krenket Harkestad sine rettigheter
ved å ydmyke og såre ham og møtt ham med det motsatte av godhet, - gjennom en bevisst overtredelse av
moralkode."

Nettopp for å unngå et slikt språk som er aldeles tungvindt, om enn kanskje kunne utvikles blomstrende litterært
nok for Datatilsynet, har altså det norske språk for lengst i seg noen enkle greie ferdigdefinerte ord til nettopp
mer lettforståelig bruk.

Det må også påpekes at Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune p.t. sjekker opp i den svindel som har
forekommet og som d.d. fortsatt pågår fra HFK sin HR-direktør Geir Davidsen og fra HR-sjef Johan Julius
Meyer overfor Statens pensjonskasse. Denne svindel "Å ha betalt for noe annet enn antatt" er derfor av stor
viktighet å formidle offentlig da det dreier seg om +/- kr 500.000,-. Også HFKs revisjonsfirma Deloitte er nå i
januar 2017 gjort kjent med nylig økning i den svindel.

Datatilsynet påstår at Svein Harkestad bedriver hevn etc.  Når ordene altså ikke har den definisjon som
Datatilsynet forutsetter i sitt Vedtaksvarsel så faller altså også den type betraktninger fra Datatilsynet. Intet av
Datatilsynets vurderinger er korrekte i.o.m. at hele dets grunnlag/forutsetninger er aldeles sviktende. Og hvis
Datatilsynet har tatt seg bryet å lese vil formålet fremgå av flere sitat á la dette:
"..., men derimot kjempet en rettslig kamp mot overgriperne for å få plassert ansvaret der det hører hjemme,
- nemlig hos dem."
Altså ikke hevn, men ansvarsplassering. Hevn er noe helt annet. Men definisjonene kan overlates Datatilsynet å
sjekke ut. Svein Harkestad bedriver ikke hevn.

For øvrig er det HFK som driver med hevn. De hevnet seg ulovlig på Svein Harkestad med en aldeles ulovlig
avskjedigelse etter at han varslet Fylkesrådmann og NAV om 5 sider med direkte løgner den 21.1.2014 fra
HFK sin HR-direktør Geir Davidsen og fra HR-sjef Johan Julius Meyer til NAV.

Datatilsynets vurderinger bygger altså på saksbehandlernes egne definisjoner av at Svein Harkestad sin
ordbruk skulle være nedsettende. Tvert om er Svein Harkestad sin bruk av ordene i aller beste mening til
allmenn oppbyggelse og samfunnsorientering.

Hva gjelder den påståtte ulovlighet av å offentliggjøre Svein Harkestad sin høyst personlige ordbruk av
personlige opplevelser i de inngitte politianmeldelser kan ikke Svein Harkestad noe sted finne ut at det skulle
være ulovlig å rope disse sine ord ut på torg eller som teser på alle landets kirkedører i dette Lutherske
jubileumsår. Ordene er aldeles ikke såkalte "Personopplysninger", men bare helt alminnelige fakta presentert
med ord av definisjon som foran beskrevet. Det ble og innført dødsstraff for å lese Luthers skrifter. Ikke så
ukjent straff i enkelte regimer nå til dags heller for forfattere som skriver om myndighetene sine overgrep mot
innbyggerne. Som er det Svein Harkestad nå skriver om !

Datatilsynet virker å hensynta de kriminelle i adskillig utstrekning. Desto viktigere er det også at Datatilsynet
fokuserer på den overgrepsutsatte og de krenkelser Svein Harkestad har blitt og blir utsatt for. Overgrepene er
nemlig stadig hen fortsettende i og med at han må gå til slike drastiske skritt og utlevere seg selv fullstendig og
nærmest fremstå som et psykiatrisk tilfelle i sitt arbeid for å oppnå rettferdighet. Svein Harkestad prøver å ta
sitt liv tilbake ved å få ansvarliggjort de kriminelle overgriperne. Også via rettssystemet hvor han som Norsk
borger ulovlig avvises igjen og igjen. Dette endatil at rettssystemet i hans sak har brutt Menneskerettighetene
på en rekke sentrale punkt.

Det handler om kriminelle organisasjoner og enkeltmennesker der som har tatt all trygghet i livet fra Svein
Harkestad og påført ham alvorlig diagnose og 100% uførhet. Da må ansvaret plasseres.

Som Anmeldelser er de av politiet heller aldri noensinne blitt registrert. Derav forefinnes det dessverre ingen
anmeldelser. Ved ren svindel har nemlig den profesjonelle kriminelle dokumentfalskner politiadvokat Ole Bjørn
Mevatne endret deres tittel til noe ukjent som IKKE er Svein Harkestad sine anmeldelser. Derfor blir de
Anmeldelser til 'Anmeldelser' og ugyldige. Og Statsadvokat May-Britt Erstad har henlagt etter disse
feilregistreringer og de fra Svein Harkestad IKKE innleverte forhold. Slik blir disse 'anmeldelsene' ved hennes
avgjørelse også ugyldiggjort. I den sammenheng er det derfor uhyre viktig at Datatilsynet sammenholder
Kapittel 1 og 2 i 'Overgrepsboka' før de gjør sine vedtak. Disse kapitlene viser tydelig at politiadvokat og
statsadvokat gjør seg kriminelle ved ren dokumentforfalskning. Dette er av stor samfunnsmessig interesse å
belyse. Datatilsynet må altså stille seg spørsmålet: 'Finnes det rettslig sett overhodet noen politianmeldelser?'

Det forefinnes derav totalt sett ei heller såkalte "Personopplysninger" på Internet Harkestads media. Internet
Harkestad behandler overhodet ikke personopplysninger eller sensitive personopplysninger. Det presenteres
kun en Selvbiografi av sentral allmenn- og ivaretaende samfunnsinteresse.

Utover dette har 'prosjektet' også den viktige ivaretaende funksjon at offentliggjøring beskytter en forfatter mot
ytterligere overgrep fra de omtalte overgripere i og med at det hele da er velkjent og derigjennom innebærer en
viss beskyttelse av forfatterens liv og helse. I den forstand at HFK har begått grove overgrep over en lang rekke
år inntil uførhet, noe som sliter et menneske aldeles ut også psykisk med daglig á la 'paranoid' redsel for de
overgrep som begås til en hver tid. Og ikke minst at nye overgrep fra de samme overgriperne mot andre
hindres/dempes. Overgriperne har holdt det gående i årevis og var allerede omtalt i 2008 av vår nylig avdøde
Professor Edvard Vogt og hvor han belyser at dette (http://www.varslerunionen.no/samfunn_5.html) allerede på
det tidspunkt hadde pågått systematisk i mange år. Dessverre har ikke arbeidet hans klart å sette en stopper
for de overgriperne i de etterfølgende år heller.

Derfor har full offentliggjøring, i motsetning til, Datatilsynets ordlyd en stor "rolle i det offentlige liv". 

Derav forefinnes det intet hinder i lovverket for at ei heller eventuelle forekommende sensitive
personopplysninger kan formidles når det er "nødvendig for" å utføre en samfunnsoppgave under Popplyl § 8
d) "utføre en oppgave av allmenn interesse".

Det er ikke i Datatilsynets makt å hindre denne lovfestete "nødvendighet" at overgrep fra overgripere blant
offentlig høyt betrodde settes lys på, eller hindre at de rettslig underliggende forhold kommer opp i dagen.

Alt dette utover det rent litterære siden Datatilsynet tar på seg den rolle å være kompetent til å vurdere Svein
Harkestad sitt forfatterskap til å ikke være litterært nok.

Internet Harkestad er selvsagt ikke interessert i å begå lovbrudd. Det er på motspillernes banehalvdel at
lovbruddene begås. Angivelige lovbrudd må derfor påpekes, konkretiseres og henvises til korrekt lovparagraf
ut fra eksakt definisjon av forfatterens ord og ledd. Ilegging av tvangsmulkt/gebyr vil bli brakt inn for domstol.
Deretter vil det bli påfølgende rettssak mot forfatteren Svein Harkestad hvor det blir opp til landets rettsvesen å
avgjøre hvorvidt disse gode norske ordene er lovbrudd å benytte seg av for en Norsk forfatter.

Det er nær tid for rettssak. Internet Harkestads utgivelser og offentlige nettstedsbiografi vil gjennom rettssak få
et adskillig større fokus enn dagens mer bortgjemte mellom millioner av nettsteder. Også hva gjelder den
forfølgelse en Norsk forfatter utsettes for fra Norske myndigheter. Som utgiver og forfatter er derfor rettssak
kraftig ønsket velkommen og kan være med på å få belyst overgrepene og overgriperne i langt større grad enn
i dag.

Det har seg jo også slik at både tingretten og lagmannsretten, like slavisk som Datatilsynet, - som den greske
nymfen Ekho som for evig tid ble forbannet til å miste sin egen stemme og kun gjenta alle andre sine siste ord,
- følger Advokatfirma Thommessen sine anmodninger om å avvise Svein Harkestad og sakene hans etter tur.
Som ekkoet beveger seg frem og tilbake før det hurtig dør hen, vil også Datatilsynets aldeles usynlige bølger i
luften dø.

Dersom Datatilsynet skal kjøre prinsippsak mot Svein Harkestad i retten begås enda et nytt overgrep, denne
gang fra Datatilsynet.

Men tross nye overgrep, nå fra Datatilsynet, kan Svein Harkestad med Datatilsynets hjelp i så fall få i gang i det
minste én rettssak som vil belyse forholdet.

Ved ilegging av den tvangsmulkt Datatilsynet nå truer med, så er det bare å sende Namsmannen. Han skal
denne gang få lov å sette pensjonisten Svein Harkestad, - som av Hordaland fylkeskommune er blitt
overgrepsskadet inntil PTSD og uførhet, - på gaten slik fylkeskommunen med Lagmannsrettens hjelp prøvde i
fjor. Det er virkelig på tide at overgrepene fra de Norske myndigheter mot en Norsk forfatter blir totale og ikke
bare små pirk og trusler.

Svein Harkestad er dog sliten etter nå snart 9 år med disse overgrep. (Jf. definisjon tidligere i anken.)
Forholdet vil anses som stadig nye overgrep fra landets myndigheter som overgripere og i forlengelsen av
ulovligheter som avskjed, arbeidsrettssak, kjennelser, beslutninger og dommer som er avsagt mot en
fullstendig uskyldig Svein Harkestad i perioden 2014-2017 å være fortsettende overgrep, mot en av den grunn
uførgjort, norsk sakesløs lærer, fra Norske myndigheter.

Så gjenstår bare å påminne Datatilsynet at bokens tittel er Overgrepsboka. Da må det nesten kunne
forventes at innholdet handler nettopp om overgrep og overgriperne. En fuglebok uten beskrivelse av fugler,
inklusive rovfuglene og uten korrekt navn på disse etterkommerne av rovdinosaurene ville neppe blitt
leseverdig eller faglig forankret. Nå viser nylige utgravinger under Fylkesbygget i Agnes Mowinckels gate at
noen av disse rovdinosaurene ikke fikk vinger, men at etterkommerne i erigert formert utgave vandrer fritt
omkring i Fylkesbygget i Hansabyen. Disse økseranerne i 13.etasje som jevnlig henter inn de 2 gulløksene fra
fylkets skremmende blodfylte logo Onarheimsseglet på veggen like utenfor vinduene sine. Med de økser i
klørne gir disse forhistoriske udyr banesår og tar selve livet fra de ufordervete.

Mvh
Svein HarkestadPS
Også denne Anke legges i sin helhet bl.a. inn i Overgrepsboka.Start