KAPITTEL 6.2.
Tilsvar til Datatilsynets nye Varsel om vedtak                                                                                                                          Bergen 28.oktober 2016
Datatilsynet
Postboks 8177   Dep
0034  OSLO
                                                                                                                                   Sak 15/01325-6/TJU


                                              TILSVAR til
                              NYTT såkalt Varsel om vedtak
                                                       vedrørende 
                                                   www.offentlig.info


Jeg ser at Datatilsynet fortsetter å beskytte de kriminelle overgriperne som er offentlige høytstående ledere i
Hordaland fylkeskommune, - HR-direktør Geir Davidsen - HR-sjef Johan Julius Meyer - fhv. Rektor Magne Wiik
- Avdelingsleder Ståle Brattebø, - og deres sverddragere. Dette samtidig som de to førstnevnte av disse
personer har svindlet Bergen tingrett til å tiltvinge seg mine 2 private og høyst intime legejournaler fra hhv min
fastlege og bedriftslegen, innbundet dem som tykke bøker i flere eksemplarer til både seg selv og til sine
kullsvarte advokat-kjeltringer i Advokatfirmaet Thommessen og nekter å levere dem tilbake.

Dersom Datatilsynet VIRKELIG hadde lest på mine nettsteder hva saken dreier seg om, så må Datatilsynet i
LANGT større utstrekning fokusere på ovennevnte forhold og påse at jeg som en ganske alminnelig mann får
alle eksemplarer av mine legejournaler i retur, og at det opprettes kontroll for at de IKKE lenger forefinnes hos
HFK og Thommessen, - verken digitalt eller på papir.
HFK sitt beslag i mine legejournaler vil være et evig problem inntil ovenstående er oppfylt.

Datatilsynet beklager noen av sine uttallige feil i forrige Vedtaks-varsel i sitt nå nye Varsel av 7.10.2016. Men
der dere nevner Datatilsynets "Vi har foretatt selvstendige vurderinger i saken" relatert til mitt utsagn om det
motsatte, så er det rikelig å vise til at hele det forrige Vedtaks-varsel var Datatilsynet som ren  'Papegøye på
skulderen' til Advokatfirmaet Thommessen og HFK, - hvorav samme ordbruk kom gjennom Datatilsynets nebb.

Det forekommer meg uhyre merkelig at Datatilsynet nå går inn og detaljregulerer hva som skal befinne seg i en
forfatters Selvbiografi, - spesielt hensatt til offentlige anmeldelser av de offentlige personer som har forvoldt
andre mennesker varig skade og påført dem 100 % uførhet av varig grad. (Ja, jeg mener mange FLERE enn
bare meg !!! )

Offentliggjøringen kan også sammenlignes med dagspressen for øvrig. Velkjente voldtektsovergripere legges
ut med navn. Og på sine nettsider laget bl.a. Dagbladet nylig detaljert og omstendelig artikkelserie om hver av
de 3 enkeltes sine lovbrudd. Alle disse personer kan altså både direkte og "indirekte" identifiseres slik dere
beskriver. For å sammenligne den sak med sitat fra Datatilsynet i min sak: En hver Norsk borger "....kan
skjønne hvem det er snakk om".

Tilsvarende som det jeg har lagt ut som Datatilsynets såkalte "personopplysninger" finnes hver dag i øvrige
media om offentlige personer. Slik er det altså i sak etter sak i alle nettaviser og i media forøvrig.
- Hva er det etter Datatilsynets oppfatning som skiller offentlig.info fra øvrige media?
- Og spesielt henledet til at nevnte medium formidler en Selvbiografi.

I min kunstneriske virksomhet innefor litteratur inngår mine nettsteder og alt som der er utgitt. Bøker og bokfom
og Sakprosa på nett er likestilt med papirutgaver, - også i forhold til plikt til å avgi Plikteksemplar til
Nasjonalbiblioteket. Formen er Selvbiografisk Sakprosa med tilsnitt av fiksjon. Ergo mangler ikke de "litterære
sjangertrekk" slik Datatilsynet påstår som grunnlag i sitt Varsel om vedtak.

Politianmeldelsene slik de er formulert er fullt og helt et verk av en Forfatter og slik utgitt, og utgivelsen av disse
historiske politianmeldelsene på mine nettsteder tilhører fullt og helt min Selvbiografi. De tilhører en tidskapsel.
Også inntatt i de ulike internettarkiv på nettet og kan uansett ikke slettes. Det er IKKE opplisting av
dokumenter, men tvert om ER det en Forfatter sin Selvbiografi. En Forfatter sin utgivelse kan ikke sensureres
av Datatilsynet. Ei heller kan Datatilsynet overprøve den kunstneriske del av forfatterskapet. Forfatterskapet og
bøkene kan derimot dømmes av Norsk rett.

'Mannen i gaten' og mennesker med spesielle beskyttelsesbehov skal ikke legges ut om på nett. Mine
kunstneriske nettsteder/bøker handler derimot kun om topposisjoner i det offentlige, - ved deres døpenavn
tydeligvis gitt ved prestens søl av vann, - som stadig misbruker sin makt til å begå rene kriminelle overgrep mot
ansatte og tidligere ansatte. Inntil de oppnår sin planlagte skadegjøring med 100% uførhet som resultat. Slike
saker er så utbredt at det knapt finnes tall på antall tilfeller i 'vårt lille land'. Noe fremkommer gjennom psykiatri
og noe gjennom HUS' program 'Jobbfast'.
Denne utbredelsen burde interessere Datatilsynet LANGT mer.

Jeg har nå likevel velvillig etterkommet Datatilsynets 'beskyttelsestiltak' overfor kriminelle
mennesker ved å omgjøre stoffet som det foreløpige manuset til Kollega-Bok 3 om det hele. Et hvert
slikt pålegg og 'motgang' trigger til en bedre presentasjon av stoffet. I det utlagte foreløpige
manuskriptet befinner seg tekster hvor tilføyelse av politianmeldelsene av disse overgripere er tatt inn som
faksimile. En slik bokutgivelse i sin endelige form må i tillegg uansett digitalt format eller papirformat avgis i
plikteksemplarer til Nasjonalbiblioteket og vil oppbevares der for all fremtid.

Manuskriptet er p.t. offentlig tilgjengelig på www.offentlig.info og er ikke anledning gitt å sensurere videre av
Datatilsynet eller andre tilsvarende støttespillere for kriminelle offentlige ansatte.

Likeså vil en slik ny bok i sin helhet uansett bli å lese på forlaget åpent i fullversjons nettbok som de øvrige
bøkene mine.

I tillegg har jeg tanker for å opprette et nytt nettsted som en samleside for mine verk, og kommende verk, til
åpen lesing for alle og enhver, dersom nåværende nettsteder ilegges rettslige restriksjoner. Datatilsynets og
rettsvesenets inngripen er selvsagt et forstyrrende element, men dess sterkere vinden blåser i seilene, dess
større blir jo farten.

Jeg har lovet hele den kriminelle ledelse i HFK at mitt hovedprosjekt mine siste 30 år på denne jord skal være
å få gjennomført forbedringer i 'IA-bedriften' HFK slik at både Fylkesadministrasjonen og fylkespolitikerne
lærer seg å følge Norsk lov og arbeidsrett, - samt at de heretter lever opp til sin utbasunerte Seniorpolitikk. Jeg
er på god vei mot mine mål ved at HFK tilsynelatende er noe mer forsiktige med hvordan de behandler sine
ansatte, - dessverre bare i anledningen tilsynelatende, - og foreløpig neppe av varig art. Datatilsynets krenkning
av min ytringsfrihet overfor denne kriminelle samfunnsstruktur kan ikke stoppe meg på den vei å få orden på
disse forhold.

Jeg er og forblir ansatt i fast stilling i HFK, og ble 'formelt' avskjediget gjennom rene ulovligheter, og har blitt
pålagt av dommer å inngå og derav å signere Retts'forlik' etter sammenbrudd i rettssalen, med legehjelp der
liggende mellom tilskuerstolene bak i rettssalen. Fullkomment urettslig Retts'forlik' etter Menneskerettighetene
og Norsk lov. Betraktningen min som fullt ut fast ansatt gjør at jeg arbeider på kunstnerisk plan hjemmefra for å
få gjennomført de nødvendige endringer, siden min kontorstol i HFK ble trukket brått og brutalt unna meg så jeg
har blitt feid ut derfra med 'brukket rygg'.

I det fall at Datatilsynet tenker nytt og i tråd med tidsånd:
En nettside er noe mer endringsrelatert og kan tilføyes det som måtte forekomme til det bedre for alle parter
ettersom rettssakene skrider frem og kommer til forventet gode avslutninger, - dette i motsetning til de utgitte
mer statiske bøker om emnet.

Også dette Tilsvar legges i sin helhet ut i min Selvbiografi på nettsted(ene).

Mvh

Svein Harkestad

Start