KAPITTEL 6.1. (fortsettelse)
Tilsvar til Datatilsynets varslel om Vedtak - del 2                                                                  (   Fortsettelse  )
DEFINISJONER

Bøkene (og nettsted Kollega) er ikke "skrevet i en til dels skjønnlitterær form" slik Datatilsynet uttrykker seg. 
Datatilsynet bør først og fremst sette seg inn i hva dette er og ikke opptre som HFKs papegøyer.  Det vil alltid
være behov for redegjørelse fra en anklaget part før et Vedtak fattes.  Selv en morder vil ha rett til å forklare seg
før henging skal skje.  Datatilsynets justisDRAP fremtrer krystallklart.  Å sitte på skulderen til anklagende part
og bedrive marotteri sømmer seg IKKE for Datatilsynet !

       Bøkene er min Selvbiografi for lesing i innbundet (papirformat) i form av Sakprosa.
                  Kollega-Bok 1  ISBN 978-1-36-442825-9 er Sakprosa med et tilsnitt av fiksjon
                  Kollega-Bok 2  ISBN 978-1-36-441085-8 er ren Sakprosa.

Nettsted Kollega er min Selvbiografi for lesing på datamaskin, nettbrett og mobil i form av Multimodal
sakprosa inneholdende tekst, bøker, bilder, videoer, linker, musikk, poem etc.

Nettsted Kollega er også daglig nyhetsformidling av samfunnsorientert stoff til allmenn informasjon og
opplysning i tråd med Norsk Grunnlov og det pålegg som der gis at Det påligger statens myndigheter å
legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

Nettsteds helhet er Kunstnerisk virksomhet innen litteratur."Sakprosa" (fra Store Norske Leksikon)
"Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten."
"Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er læreboka, biografien,
busstabellen, leksikonet, statsbudsjettet og nettavisenes artikler og leserkommentarer."
"Sakprosa finnes i de fleste medier: internett, bøker, TV, radio, aviser. Informasjon på skilt og produkter er også
sakprosatekster. Men for at noe skal kalles sakprosa, må det ha et innslag av verbalspråk (ord: skriftlig eller muntlig).
Når ordene opptrer sammen med for eksempel bilder eller musikk, skapes sammensatte sakprosatekster, som også
kalles multimodale sakprosatekster."

"Sakprosaens demokratiske rolle"
"Sakprosa er særlig viktig for demokratiet. Det trengs sakprosa for å informere folk om deres rettigheter og plikter. "
"Hele tiden trengs ny kunnskap og nye ideer for å utvikle samfunnet, og dette blir publisert som sakprosa. Innbyggere
i et land vil diskutere hvordan ting er og hvordan de bør være gjennom sakprosatekster som avisartikler,
kommentartråder, og oppdateringer i sosiale medier."

"Sakprosaen og etterrettelighet"
"Det stilles krav til etterrettelighet i sakprosaen som ikke stilles til skjønnlitterære tekster. Etterrettelighet betyr at vi
har mulighet til å kontrollere det som står i teksten."


I min multimodale sakprosa Selvbiografien Kollega forholder jeg meg bl.a. til SNL sine definisjoner, og spesielt
siste setning, - ved at mine beretninger stadig er linket til full etterrettelig dokumentasjon.

For øvrig er det i ren Bibelsk tradisjon, og ikke ukjent fra den gamle bok at det allerede den gang ble beskrevet
både tollere og syndere ved navns nevnelse og deres ugjerninger tilknyttet.  Såvel som i vår mer hjemlige saga. 

Min Selvbiografi Kollega beskriver altså intet nytt under solen, annet enn hva både forfedre og nålevende
journalister og redaktører i og gjennom ulike media til en hver tid har full anledning å legge ut av opplysninger
om hva kriminelle har foretatt seg i samfunnet.

Prinsippet er størst mulig grad av offentlighet i offentlige institusjoner, men samtidig ikke legge ut noe som helst
om barn, vergeløse, de offentliges personligheter og familieforhold etc.  
IMØTEGÅELSE AV DATATILSYNETS  "Varsel om vedtak"

Det pålegges fra Datatilsynet i varselet å stanse publisering og slette "opplysninger om ansatte i Hordaland
Fylkeskommune".

Det forefinnes ingen opplysninger OM ansatte i Selvbiografien Kollega. Datatilsynet nektet også å oppgi
hvilke på min forespørsel av 12.april 2016.  Det forekommer derfor lite trolig at det er hold i utsagnet.  Det som
derimot finnes er en lang rekke opplysninger og informasjon til offentligheten OM svindel, falsum etc. begått av
mennesker med ledelsesansvar i offentlige stillinger og politisk ansvar.   Og hvem som har begått hva.

Dette er fullstendig nøytralt fremstilt.  Datatilsynets marott-aktige ordlyd om at "hevn" er motivet virker å være
svært spesielt, - og ikke minst partisk.  Hordaland Fylkeskommune har allerede fra 30.august 2014 visst om at
det hele skulle publiseres etter at jeg da i et poem orienterte Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen om
dette.  Dette poem ble endatil høytlest av HFKs advokat i Arbeidsrettssaken.  HFK og fylkespolitikerne har
allerede ved oppstart av nettsted blitt skriftlig oppfordret av meg å komme med rettelser til stoffet.  I stedet kom
de prompte med trussel om politianmeldelse.  Senere hen fikk de i november 2015 ytterligere tilbud om å få til
en lykkelig slutt på det hele.  I stedet stevnet Fylkesordføreren meg, - og klaget tydeligvis altså til Datatilsynet
den gang, hemmeligholdt, og som nå vitterliggjort i et partisk Vedtak fra Datatilsynet av 7.april 2016.

Det er neppe noe spesielt galt i "hevn" som sådan fra en person utsatt for rene overgrep frem til 100%
arbeidsuførhet.  Hvem som helst kan selvsagt ha behov for å ta hevn mot sine overgripere og mobbere, -
usminket rått og ærlig.  Men Selvbiografien Kollega på nettsted, videoene, bøkene etc. handler overhodet
IKKE om "hevn" som motiv.  Selvbiografien er et rent samfunnskritisk litterært verk med innhold som ved et
konkret eksempel å sette søkelys på de ALVORLIGE forhold i landet som DAGLIG skader en lang rekke
mennesker for livet.  VI ER DESSVERRE MANGE !!!

"Hevn" er ikke motivet.  Å redde mennesker er motivet !!!

Fra Hordaland Fylkeskommune begås overgrep i form av ren mobbing og trakassering av deres ansatte. 
Dessverre blir noen ansatte utpekt og utvalgt som offer og blir påført mobbing, som i stedet blir omdefinert og
omtalt som konflikt av disse mobberne fra høyt nivå i fylket.  I all litteratur om mobbing beskrives at mobbing er
ikke konflikt. Mobbing er rene overgrep.  Konflikt er det blant like sterke parter. Mobbing er et overgrep fra den
sterke mot den svake.  Og da menes ikke svake mennesker, men mot en person som ikke får sin rettmessige
støtte hos lokalt tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, fagforbund, lokale verneombud, hovedverneombud,
seniorrådgivere, HR-direktører. 

Og mobbing er et stort samfunnsproblem som koster den norske stat millioner og milliarder i sykepenger og
uføretrygd.  Og ikke minst hva gjelder de menneskelige lidelser og helsemessige omkostninger for den enkelte. 
Når mobberne har klart å ødelegge sitt utvalgte offer vender de seg rundt for å finne et nytt offer.

Igjen:  Å redde mennesker fra dette helvetet i Hordaland Fylkeskommune er motivet !!!

Det er ikke på noe vis ulovlig å fortelle og navngi politikere (HFKs daværende Fylkesordfører Tom-Christer
Nilsen) som begår inhabil saksbehandling, eller om politikere og ansatte i Fylkesadministrasjonen (bl.a. HFKs
Fylkesrådmann Rune Haugsdal) som ikke følger opp lovlig Varsling iht. AML og sine interne rutiner utarbeidet
av bl.a. nettopp ham selv og med hans signatur

Det er ikke på noe vis ulovlig å skrive at en navngitt øvrighetsperson har begått en svindel etc., spesielt ikke når
opplysningen er belagt med dokumentasjon (også fra retten) (bl.a. hva gjelder HR-direktør Geir Davidsen og
HR-sjef Johan Julius Meyer i HFK).  Jeg har 100% bevisst unnlatt å skrive at personene er svindlere.  Det ville
jeg betrakte som å gå over en grense.  Man kan tross alt begå svindel av ulike årsaker uten å personlig være
en svindler.  Dog kalte min fastlege akkurat disse for MOBBERE i krystallklar tale ansikt til ansikt med dem i
NAV sitt dialogmøte 3.februar 2014.  Og hans opplevelse av dem der og da og oppfatning av dem er nok
ganske korrekt i forhold til også min opplevelse av disse.

Jeg beskriver altså offentlige øvrighets-/ledelsespersoner sine handlinger i deres ledelsesposisjoner og med
posisjonens tittel.  Jeg beskriver ikke på noen måte personers personlighet.  Alle jeg har møtt er hyggelige nok
personer på to-mannshånd etc.  Dette fremkommer også omtalt her og der på nettsted og i bøkene. I flokk
glefser og biter de som galne hunder.

Datatilsynet skriver midt på Side 2 at jeg i Dokumentasjonen gir "karakteristikker" av aktørene.  Dersom dette
forekommer er det ikke tilsiktet.  Jeg ber derfor Datatilsynet å opplyse meg om nøyaktig hvilke
"karakteristikker" som forekommer i denne del av min Selvbiografi.  Slikt er enkelt å rette opp.  Dette er også
en av årsakene til at jeg tidlig, ved oppstart av nettsted i april 2015, omgående i tråd med Redaktørplakaten ba
om innspill og korreksjoner fra HFK og politikerne.  De svarte i stedet kun med trussel om politianmeldelse
11.mai 2015. 

Jeg har aldri ønsket å gi "karakteristikker" av mennesker, - det er det HFKs HR-direktør Geir Davidsen som
gjør i rettslokalet for å 'kløyve skallen' på sine ansatte med Gulløksene han for anledningen har hentet med seg
fra Hordaland Fylkeskommune sin logo som henger klar til bruk på veggen utenfor hans kontor i 13.etasje i
Fylkesbygget.  Såpass bloddryppende ofte brukt at Bergensregnet har et svare strev med å holde dem
glinsende i all sin gull-prakt til en hver tid.  Forekommende personlige karakteristikker, med unntak av
litterære uttrykksmåter i Selvbiografien, henstilles spesifikt påpekt fra Datatilsynet slik at jeg kan
foreta omgående fjerning.  Dette i tråd med hva jeg tidligere har gitt melding gjentatt om til
HFK/Fylkestingspolitikere.

Jeg har aldri fått slike spesifiserte tilbakemeldinger, og har måttet anta at det har blitt betraktet som i tråd med
ytringsfrihet, - og/eller at det aldeles IKKE FINNES noen spesifikke "karakteristikker" av aktørene slik HFK og
Datatilsynet som deres ekko vil ha det til.

Kollega henger altså ikke ut noen, men beskriver deres handlinger som er begått lovstridig, og som er godt
dokumentert, også gjennom Arbeidsrettssaken, hva som har skjedd.

Navnene på dem som var aktuelle i stillingene på angjeldende tidspunkt MÅ brukes.  Det er for å beskytte i tråd
med 'Vær varsom plakaten' de tidligere og kommende uskyldsrene personer i stillingene.  Det er IKKE
skolens nåværende rektor jeg trekker frem.  Ved bare å skrive 'Rektor v/Arna vgs' ville denne kunne blir antatt å
være overgriperen, - hvilket jo ikke er tilfelle.  På samme vis navngir jeg angjeldende HR-direktør slik at ikke
tidligere eller kommende HR-direktører mistenkes for svindel og falsum etc.  Tilsvarende gjelder også øvrige
omtalte.  Historisk er det viktig at stilling/navn er korrekt plassert, da Selvbiografien er varig og bøkene for
lengst er utgitt og avgitt i plikteksemplarer til Nasjonalbiblioteket. 

Alt dette for øvrig også slik HFK i over 17 år har fremstilt et fullstendig ulovlig Skyggearkiv på meg, oppløst etter
min advokats henvendelser, men fortsatt er jo ingen papirer makulert.  Likeledes at HFK for evig beholder mine
høyst private og intime Legejournaler som de ved falsum og løgn til dommeren svindlet til seg, og stadig nekter
å tilbakelevere.

ALT skal bevares for fremtiden når HFK nekter tilbakelevering, - IKKE bare HFKs versjon og hva HFK velger ut
til sine offentlige arkiv.  Dette må forstås av Datatilsynet !!!  Og Datatilsynet burde bry seg et hakk mer om hva
HFK foretar seg av ulovligheter mot ansatte, enn å angripe Varslerne.  Det hele er uhørt av Datatilsynet !!!

Selve nettstedet er også redaksjonell daglig nyhetsformidling av samfunnsorientert stoff rotfestet i Norsk lovverk
såvel som i Kongerikets Norges Grunnlov.  Redaksjonen (meg) og mine korrekturlesere følger både 'Vær
Varsom Plakaten' såvel som 'Redaktørplakaten', og har gitt tilbud til og full åpenhet for at også omtalte
organisasjoner og funksjoner (inkl. personfunksjoner) fritt kan få tillagt sine synspunkt.  Rent faktisk er også de
uttalelser blitt tillagt som har innkommet til ansvarlig utgiver.  Ingen har blitt nektet, men i tråd med 'Vær
Varsom-plakaten' er noen blitt beskyttet ved at stoffet holdes tilbake for deres egen skyld av
forsiktighetsårsaker.  Disse har ikke krevd stoffet offentliggjort.

Ikke ukjent har Svein Harkestad i mange år drevet en lang rekke nettsteder vedrørende ulike forhold i
samfunnet.  Nettstedene drives iht. 'Lov om redaksjonell fridom i media' av 1.januar 2009 med Internet
Harkestad org.nr. 992 451 955 v/Svein Harkestad som ansvarlig Utgiver/Redaktør.

Mediebedriften har bestått i mangfoldige år og ble registrert som firma i Enhetsregisteret den 27.03.2008. 
Bedriften og dens oppretting/nedlegging av nettsteder, utgivelse av multimodale selvbiografier, bøker, videoer,
foto, tegninger, annonsering, linker m.m. styres av Norsk lovverk.

Datatilsynet burde i langt større utstrekning bite seg merke i hva jeg dokumenterer om rene overgrep mot
mennesker fra, - og om ulovlige forhold i, - Hordaland Fylkeskommune, enn å skyte på 'pianisten'. 
Komponisten(e) i HFK er de som har laget dette misfoster av et makkverk.  Dette makkverket er velegnet for
fremføring fra meg for å vise at kvaliteten dessverre er så elendig at det faktisk går ut over hørselen såpass
hardt at alle som lytter blir døv.  Kanskje gjelder dette også Datatilsynet.

Ytringsfrihet tilknyttet å opplyse allmennheten om ulovligheter og kritikkverdige forhold i Hordaland
Fylkeskommune er tillatt for enhver.  Det er en vesentlig rett for at det Norske demokrati skal fungere.  Og
ikke minst for media.  Dette er da hovedpoenget med utgivelsene, - å sette søkelys på alvorlige forhold i det
offentlige, - og få til nødvendige endringer som kan sette en stopper for det offentlige sin kriminalitet overfor
bl.a. en lang rekke enkeltpersoner i samfunnet.

Det kan ikke være slik at HR-direktører og deres muligens korrumperte advokathjelper landets nest største
advokatfirma Thommessens, solid betalt av det Norske fellesskapets midler, kan få stå i åpen rett og komme
med hva som helst av falske påstander og anklager mot mennesker, mens de anklagete personer ikke tillates
av Datatilsynet å fortelle hva disse offentlige personer utfører i sine stillinger og verv.  Godt dokumenterte
svindler, falsum og løgner, samtidig som de graver dypt i fellesskapets pengebinge for å betale sine
medsammensvorne for å toe sine skitne og blodige hender.

Det kan ikke være slik at datatilsynet nekter en anklaget å bruke ordet svindel i en multimodal sakprosa, når
HR-direktør Geir Davidsen og hans sverddragere vitterlig og dokumentert har svindlet en Norsk tingrett og
tingrettsdommer.  Dokumentasjonen er fyldig og offentlig. Når det på Nettstedet står "Personaldirektør Geir
Davidsens svindel til Bergen Tingrett" og dokumentasjonen fra 3 ulike hold er innlimt i påfølgende tekst så
er dette fullkomment bevis for at denne HR-direktør bevisst og samvittighetsløst svindlet Tingrettsdommer
Marie Vonen og Bergen Tingrett.  Slikt må frem i lyset med riktig benevnelse.  Dette er IKKE "publisering av
opplysninger OM ansatte i Hordaland Fylkeskommune" slik Datatilsynet skriver i sitt Vedtak.  Dette er
opplysninger om svindel begått av offentlig person i Hordaland Fylkeskommune.  Tilsvarende gjelder for alle
øvrige omtalte.  Det er fullstendig lovlig, - og ikke minst på sin plass, - og på direkte oppfordring fra Norsk
Grunnlov å fremlegge slikt for offentligheten.

Datatilsynet bør legge merke til at det ikke bare er handlinger begått (eller også unnlatt utført) av
administrasjonen og politikere i Hordaland Fylkeskommune som belyses.  Også Fylkeskommunenes
medhjelpere i Advokatfirma Thommessen as, og dommere i Bergen Tingrett trekkes frem ettersom de begår
sine urettslige handlinger.  Totalt formidles et helhetlig bilde.  Og mer tillegges stadig, p.t. om politiets rolle i det
hele.  Og nå må også snart Datatilsynets rolle og handlinger beskrives som virker å være HFKs ekko.

Aviser og nyhetsformidlere presenterer hver dag tilsvarende som © Internet Harkestad gjør om svindel etc. i
samfunnet.  Knyttet til de personer det gjelder hvis ikke de trenger særskilt beskyttelse eller er mindreårige.  I
faktabokser og i grafikk lages ofte oppstillinger over hvem som står for hva (jf. Datatilsynets, - atter igjen HFKs
papegøye, -  misbilligende henvisning til "persongalleri med oversikt over aktørene i saken" på Nettstedet).  ©
Internet Harkestad kan ikke stilles i en særstilling og fratas denne mulighet for faktasamling i
persongalleri/faktaboks uten at tilsvarende gjøres gjeldende for samtlige andre media.

Datatilsynet gjør et poeng av at Nettstedet ikke fungerer som et debattforum på nett.  De forskjellige måter
dette gjøres på rent praktisk fra de ulike media er mangfoldige.  Også hos meg blir uttalelser tillagt, og
kommentert, jf. nederst i venstre kolonne.  Flere finnes i avsluttende kapitler i bøkene som er tilknyttet samme
Nettsted.  Fylkespolitikere og HFK er fra starten oppfordret å komme med innspill, som jeg kommenterer og
legger inn.  At aktiviteten fra dem er svært lav kan ikke tillegges vekt.  De tilsvarende sakene Datatilsynet
refererer til på side 4 i Vedtaket er derav like gyldige i min sak vedrørende "at ytringsfriheten måtte veie
tyngre enn personvernet". 

Dette er den offentlige samtale Grunnloven pålegger Datatilsynet å legge til rette for.
Datatilsynet har ikke anledning å kneble opplysningsvirksomhet rundt skjeve forhold i samfunnet, og den
informasjon som gis om hvem som står for hva.  Det ville f.eks. ikke være ulovlig å informere samfunnet om at
'Statsminister Erna Solberg har svindlet', - og hva denne svindelen bestod i, - dersom det var tilfelle, utdypet og
dokumentert.  Derimot å fremsette en usann slik påstand ville være i strid med god presseskikk og kanskje
straffbart.  Men en sann og godt dokumentert slik påstand ville være samfunnstjenlig korrekt å formidle, spesielt
med henblikk på Grunnlovens ordlyd at "bør finne sted".

Datatilsynet bør også merke seg at Nettstedet er grunnlaget for at 'Forening for bedre arbeidsmiljø i
Hordaland Fylkeskommune' har oppstått.  Jf. hfk.today  Dette er en Brønnøysund-registrert forening av godt
voksne mennesker, hovedsakelig seniorer fra HFK som har tilsvarende opplevelser med de samme
ledelsespersoners handlinger.  Dette arbeides der med daglig fra styret og medlemmene.

Sakskomplekset er på linje med Robin Schaefer saken i HPD hvor alle navngis i media, også i 'Faktabokser'
alá mitt 'Persongalleri', og teatersaken på DNS hvor alle på samme måte navngis, etc. etc. etc. og hvor deres
handlinger beskrives.  I andre media aviser, tidsskrift, TV ellers brukes endatil film/foto/bilder/tegninger av
disse mer eller mindre mistenkte/skyldige/omtalte, - hvilket jeg har valgt å IKKE gjøre.  Min Selvbiografi er
derav langt mildere i sitt uttrykk enn det som ellers formidles HVER DAG i andre medier.

Det er et stort behov for den åpning ytringsfriheten gir for å komme til bunns i de mafialignende forhold som
virker å være til stede i HFK nå.  Jeg har arbeidet der i 25 år, og det som nå fremtrer er aldeles skremmende. 
Det er flere rettssaker på gang, og det offentlige har rett til å vite hva deres skattepenger går til.  Og likeledes
hva som foregår, og hvem som er part og hva disse parter har foretatt seg, - og begått av handlinger.

HFK misbruker 17 millioner i året til å skade folk for livet.  Vi er en lang rekke personer som er påført PTSD-
diagnoser etter de overgrepene vi utsettes for.  Bare i min sak har HFK i årene 2008-2015 misbrukt +/- 1,5
millioner av våre skattepenger til å gjøre meg 100% arbeidsufør og deretter avskjedige meg.  Misbruket
fortsetter i høyt tempo nå med store uttellinger fra Fylkeskasserer til Advokatfirma Thommessen as.  Både
disse utgiftene og de skadene mennesker påføres er det uhyre viktig å opplyse allmennheten om.

Nettstedet sakprosaen Selvbiografien Kollega og bøkene det refereres til fra Datatilsynet har stor
samfunnsmessige betydning nå og historisk som en motvekt mot HFKs uriktige fremstillinger.  Norge kan IKKE
godta at den form for handlinger som beskrives i min Selvbiografi Kollega nå fortsatt tillates og videreføres i
stor stil fra ledere i det offentlige.

Ikke minst fordi dette har pågått i svært lang tid.  Allerede i 2008 påpekte Professor Edvard Vogt om
nøyaktig tilsvarende fra samme fylkeskommune og fra samme advokatkontor, - og fra samme Tingrett.  Og
allerede den gang påpekte han at dette hadde foregått i mange år.  Datatilsynet MÅ IKKE sette en stopper for
den opplysnings- og informasjonsvirksomhet jeg nå driver for å få slutt på denne kriminaliteten !

Til selvbiografien er det tilknyttet noen linker fra her og der i landet, fra andre media og fra forskere og
profesjonelle.  Dette viser det OMFATTENDE samfunnsproblem, og de (u)menneskelige enorme kostnader
dette utgjør for den enkelte, og de mange fullstendig ødelagte liv.  Selvmord og spesielt selvmordstanker er
daglige og utbredte i denne sammenheng.  Og så godt som alle havner ufrivillig påført ut med en PTSD-
diagnose og til psykiatrisk behandling.  Jf. også tilbudet 'Jobbfast' på Yrkesmedisinsk på Haukeland
Universitetssykehus som i sin korte levetid så langt allerede har hatt over 300 til utredning/behandling.  Mange
er avvist, deriblant meg selv siden jeg var avskjediget og ikke lenger i arbeid, samt alle andre rundt om som
heller ikke faller inn under målgruppen.  Samfunnsproblemet er ENORMT og gjelder tusener på tusener i året. 
'Tilfeldighetene' plukker ut de uheldige.  Disse 'Tilfeldighetene' har et vanlig norsk NAVN og en feiende flott
TITTEL.

I utgangspunktet før Arbeidsrettssaken ba jeg som 61-åring den gang kun om å få stå i min stilling inntil normal
avgang/AFP.  Jeg ble møtt med falsum, løgn, svindel og inhabil saksbehandling fra høyeste nivå i Hordaland
Fylkeskommune.  Om jeg enn ikke er lykkelig og glad for at situasjonen endte med motsatt fortegn, så har det
gitt meg en dypere og dypere ny kunnskap om et Norsk samfunn hvor korrumpert mafiavirksomhet står i
høysetet.

Jeg har derav lovet meg selv, - OG HFK, - at den ufrivillige pensjonisttilværelse, og den arbeidsuførhet disse
tilsynelatende ondskapens mennesker i denne organisasjonen har påført meg og andre, - nå skal nyttes til å
bekjempe den horrible umenneskeligheten disse står for og utøver i sine maktposisjoner.  Jeg har en
arbeidskraftreserve som ikke lar seg utnytte i normalt arbeid lengre etter deres overgrep gjennom mange år,
men som utøvende samfunnskritiker vil jeg igjen og igjen komme til å belyse forholdene i de 30 år jeg måtte ha
igjen på denne jord.  Datatilsynet eller 'hvemsomhelst' vil ikke kunne hindre dette.  Tvert om vil en hver motbør
trigge til heftigere innsats. 
Et fenomen som sikkert vil forekomme velkjent: Dess mer vind i seilene, dess mer fart !

At Datatilsynet i sine henvendelser til meg om sitt Vedtak virker til å være Advokatfirma Thommessen sitt
dvergmål er svært interessant journalistisk og for en gryende forfatter.  Komplekset vil inngå i min neste bok
som handler om min opplevelse av Norsk rettsvesen sin totalt urettmessige behandling av 'Mannen i gaten'
som saksøkt og saksøker.  Dette forholdet sammenblandet med hvordan ulike offentlige organ, som skulle vært
samfunnets voktere, arbeider FOR de svindlende mafia-/kapitalkreftene.

Datatilsynet bør også, ut fra sine egne beskrivelser og vurderinger som jeg har fått tilsendt av dem, forstå at
den multimodale sakprosa Selvbiografien Kollega på Nettsted er slik oppbygget i kapitler at det ved vedtak
om fjerning av ordlyd, nedstengning m.m. kun er ved 'klipp og lim' å kopiere over i bokformat og gi ut fullt lovlig. 
Før noen vet ordet av det så er også plutselig et forlag interessert.  Idéen er sådd og ikke utenkelig at
gjennomføres som neste steg i prosessen.

Jeg vil for øvrig informere Datatilsynet at jeg nå etter søknad er tatt opp i Norsk PEN, den litterære forening for
forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet http://norskpen.no/.  Norsk PEN eller PEN International tar
neppe stilling for eller i mot min Selvbiografi, men det vites at minst 6 av 9 styremedlemmer der måtte stemme
for opptak etter forfatterens (her: mine) litterære arbeider/verk.

Nå har jo vitterlig Datatilsynet låst seg fast i alle sine konklusjoner i Vedtaket, samt i selve Vedtaket uten at de
har brydd seg med å be om redegjørelse fra alle parter i saken først.  Det forekommer å være meget
kritikkverdig at Datatilsynet behandler en sak uten å be om redegjørelse fra selve den innklagete, - hvilket altså
krever en grundig redegjørelse fra Datatilsynet for hvordan slikt kan sies å være forsvarlig saksbehandling. 
Dette er ILLE  !!!Jeg henstiller ut fra alt ovenstående Datatilsynet å omgående oppheve sitt Vedtak mot meg og
mediebedriften:
Internet Harkestad Org.nr. 992 451 955
Næringskode 90.034  Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Ansvarlig innehaver, utgiver og redaktør Svein Harkestad


Mvh
Svein Harkestad

Start
Nytt tilsvar