KAPITTEL 6.4.
Kommentar oversendt Personvernnemnda 6.mars 2017Personvernnemnda
Postboks 64
3209  SANDEFJORD
                                                                                                                              Datatilsynets Sak 15/01325- 1/GGU
                                                                                                                              Datatilsynets Sak 15/01325-  6/TJU
                                                                                                                              Datatilsynets Sak 15/01325-  9/TJU
                                                                                                                              Datatilsynets Sak 15/01325-11/TJU
                                                                              Jf. mine svar på alle disse m.m. til Datatilsynet av ulike datoer

                                                   KOMMENTAR
                                                              til
                                     Datatilsynets Vedtak om pålegg
                                                       vedrørende 
                                Overgrepsboka www.kollega.info m.fl.Jeg antar at PVN setter seg grundig inn i tidligere dokument fra min hånd i PVN sin saksbehandling hva gjelder mine tilsvar til ALLE de ovennevnte saksnumre/vedtak/henvendelser fra Datatilsynet.

Overgrepene og tilknyttet saksutvikling er av offentlig interesse. Vi er mange som utsettes for dette og det er viktig at den enkelte borger som leser mine bøker får klargjort faremomentene ved Varsling etc..

Jeg publiserer IKKE personopplysninger, men KUN sakprosa ved min Selvbiografi som belyser offentlige stillinger v/deres tilfeldigvis påført døpenavn om deres mangeartete kriminelle ulovligheter slik min Selvbiografi beretter i mine utgitte bøker i papirformat og nettbasert via utgiver Internet Harkestad Org.nr. 992 451 955, Næringskode 90.034  Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur, v/Svein Harkestad som ansvarlig Forfatter, Utgiver og Redaktør av Åndsverk og Samfunnsorientert opplysnings- og informasjonsarbeid, - samt på annet forlag.

I en lang rekke bøker og media finnes tilsvarende bruk av det skrevne ord. I nåtid, såvel som historisk. Ja, selv i Bibelen er menneskers ugjerninger beskrevet ved den enkeltes persons navns nevnelse.

Jeg har tidligere kritisert Datatilsynet for å være HFK og adv. Thommessens ekko og tale de kriminelles sak. Om enn en forfatters frie skrivemåte, så er det ikke mindre korrekt av den grunn.  Datatilsynet bemerker i deres oversendelse til PVN at de bistår meg i min lovfestete innsynsrett.  Derigjennom har Datatilsynet selv opplevd hvor umuliggjort det er å få gitt meg min lovfestete rett oppfylt.  De alvorlige og ulovlige hindringer og uthalinger som legges i veien fra Hordaland fylkeskommune og deres samarbeidende kriminelle samfunnsparasitter og fra SPK medfører at jeg stadig vekk taper tid forsåvidt, - men derigjennom også taper selve rettssakene ved at jeg ikke har fullverdig  dokumentasjon tilgjengelig hva f.eks. gjelder HFKs svindel av SPK i 750.000,- kroners klassen. Nektelse av innsyn er direkte oppfølgende brudd mot Norsk lov fra de samme kriminelle.

Det er tilleggsbelastende å måtte bruke tid på å imøtegå 'krav' og vedtak fra Datatilsynet i saken. Jeg er på langt nær halvveis i mine biografier og manus. Min Selvbiografi er en fortløpende pågående Selvbiografisk bokutgivelse. Dette i tråd med dagens medievirkelighet og informasjonsteknologi.  Det er intet som sier at en bok er en bok bare om den utgis fiks ferdig i papirformat.  Jeg setter sammen en rekke ulike medium for mine bokutgivelser, hvor det ene ikke er mer/mindre verdt enn det andre.  De angjeldende nettsted er mine bøker og er gratisversjonen av disse. I papirformat mulig å kjøpe på forlaget både de allerede utgitte og de kommende utgivelser.

Når det gjelder min ordlyd: 'på langt nær halvveis' så handler det om at tingrettens og lagmannsrettens gang p.t. også er pågående.  Jeg har i den sammenheng belyst norske dommeres løgner, manipulasjon, beskyttelse av hverandre, politiadvokats svindel med anmeldelser og statsadvokats beskyttelse av kriminelle samfunnstopper osv.  Mer vil komme ettersom saken(e) skrider frem om jeg skulle få lov å leve.

Derav er hele sakskomplekset adskillig mer omfattende enn bare noen lite viktige personer som er anmeldt som de overgripere som startet det hele.  'Anmeldelsene' sin konkrete ordlyd er likevel selve grunnlaget for det hele, - såmenn 'skapelsesberetningen'.  Uten den grunnleggende forståelse denne gir, vil ikke noe kunne forstås av leserne.  Når jeg utgir multimodal selvbiografisk sakprosa må jeg således ha med hele hendelsesforløpet og alt som har foregått for at det skal kunne forstås av mottaker.  Det er nytteløst å utelate personer, hendelser, anmeldelser, rettssaker osv., - og bare fortelle slutten på historien. Ingen Selvbiografier er skrevet på det viset. 

Også 'anmeldelsene' er forfattet av Svein Harkestad og er en forfatters åndsverk.  Ikke minst ved at de er underkjent fra politiadvokat og statsadvokat som anmeldelser og 'fikset' til ugjenkjennelighet etter deres forgodtbefinnende. Derav er 'anmeldelsene' ikke lenger anmeldelser, men derved viktig å formidle av dobbelt årsak, nemlig den urett norske styresmakter begår mot norske borgere, og deres rett til rettferdig rettsforløp.  Dette er umulig å belyse uten å fremvise de eksakte bevis på at det er slik det er, og at det foregår en systemsvikt fra både rettslig og politisk hold som daglig gjør nye mennesker uføre.  NAV mente at jeg hadde såkalt rest-arbeidsevne.  Ja, jeg har opparbeidet krefter til å sloss mot urett og skal bruke disse til dette formål.  De færreste som er utsatt for disse negative og samfunnsnedbrytende ondskapens overgrep har noen krefter tilbake overhodet. Og jeg har i sammenhengen møtt en god del av oss.

Datatilsynets avsluttende meninger om at ordene overgrep, ondskap og svindel skal være  tilpasset Datatilsynets definisjon som nedsettende, er et alvorlig anslag mot norsk språk. Jeg har tidligere gjort rede for hva som er definisjon av ordene, - og ikke minst relatert til den setting jeg bruker dem i.  Derav er disse tre ord aldeles ikke 'nedsettende', men tvert grunnleggende begrep for å tydeliggjøre Selvbiografiens virkelighetsbeskrivelse i tråd med hva som er korrekt norsk språk.

For øvrig vil jeg minne om at jeg allerede har foretatt en del tilpasninger i henhold til endrings-'pålegg' og -'ønsker' fra Lagmannsretten og Datatilsynet.  Et hvert videre pålegg fra øvrighet vil ikke bli etterlevet, men avventet tvangsbegjæringer, utleggsforretninger etc. mot en Norsk forfatters åndsverk.

Jeg kan imidlertid innta ønsket korrigerende tillegg i mine bøker dersom PVN gir konsis ordlyd til slik bruk.

Mvh
Svein HarkestadStart