KAPITTEL 6.5.
Ad legejournaler Personvernnemnda 6.mars 2017Personvernnemnda
Postboks 64
3209  SANDEFJORD

           Hjelp til full og endelig utlevering av mine legejournaler

Jeg vil be PVN ta affære overfor Hordaland fylkeskommune (HFK) og Advokatfirma Thommessen as.

Jeg har underhånden tatt dette opp gjentatt i korrespondanse med Datatilsynet hvor de nå i brev til PVN av 1.3.2017 med referanse Datatilsynets Sak 15/01325-11/TJU i pkt. 4.2. sier seg ikke kompetent til å overprøve Bergen tingrett sin Kjennelse.  Derav nå denne min henvendelse til PVN.

Det er grundig dokumentert at HFK fikk en Kjennelse fra tingrettsdommer Marie Vonen, - etter at HFK begikk ren svindel av den dommer. Og til tross for innvendinger fra min advokat.  Kjennelsen var at jeg skulle utlevere mine legejournaler til mine overgripere i ovennevnte HFK og Thommessen.

Tingrettsdommer Marie Vonen er samme dommer som i Oslo tingrett høsten 2016 'utrolig nok' ble trukket for retten i en sak hvor hun hadde begått taushetsbrudd. Hvoretter Staten v/Domstolsadm. ble idømt erstatningsansvar og saksomkostninger til en totalsum av 800.000,-. 
Sak nr. Oslo tingrett: TOSLO-2016-50844

Hun har på lignende vis begått en rekke  feil også i min sak.  Som bl.a. nevnte Kjennelse. Disse feil begikk hun i januar 2015, - altså bare 3-4 måneder før hun begikk taushetsbruddet i ovennevnte sak. Siden første stund har jeg prøvd igjen og igjen å få tilbake mine legejournaler, men uten å lykkes eller nå frem på noe vis.

Dette medfører at Hordaland fylkeskommune (HFK) og Advokatfirma Thommessen as urettmessig besitter 2 av mine legejournaler. Disse har de bundet inn.  Jeg vet at det skal finnes minst 4-6 slike tykke innbundne 'bøker' hos dem. Hver på ca 2-300 sider.

Jeg kan ikke sitte og se på at Hordaland fylkeskommune (HFK) og Advokatfirma Thommessen as besitter mine legejournaler.

Legejournalene er uberettiget kommet dem i hende ved en dommers avgjørelse bygget på svindel av henne. Norsk rettsvesen er notorisk utilgjengelig for å rette opp sine alvorlige feil og det er umulig å nå frem og få omgjort slike misbehandlinger en dommer utfører mot en Norsk borger.

Jeg ber at PVN besørger overlevering av disse til meg og sletting av alle datafiler som inneholder deler av disse oversendt fra min advokat den gang.  Jeg vil be om at uavhengig kontrollorgan fører tilsyn med at overlevering og sletting blir utført komplett og med endelighet.

Jeg kan ikke leve/overleve med at min motpart, og dem som er mine overgripere skal ha tilgang til mine legejournaler, arkivert eller annet, i all fremtid. Dette er legejournaler som inneholder mine mest intime betroelser til leger.  I tillegg inneholder de også alt om mine reaksjoner rundt min ektefelles sykdomstid, i hennes bortgang og alt hva som siden pågikk i mitt sinn i min sorg i påfølgende år.

Hordaland fylkeskommune (HFK) og Advokatfirma Thommessen as har ingen rett til å beholde disse.

Det er aldeles uhørt horribelt at mine ondskapens
(Ondskap: "Bevisst overtredelse av en bestemt moralkode.") overgripere (Overgrep: "Inngrep i, eller krenkelse av andres rettigheter.") skal besitte mine intime journaler.

Mvh
Svein HarkestadStart