KAPITTEL 9.2.
Mitt Tilsvar til Kjennelsen fra Gulating Lagmannsrett av 1.juli 2016                                                                                                                       Bergen, den 8.juli 2016
Gulating Lagmannsrett
v/ Lagdommere Torstein Frantzen, Håvard Romarheim, Kai Ove Roseth 
Postboks 7414
5020 Bergen
                                                                                                                        Sak nr.: 16-082129ASK-GULA/AVD1
ORIENTERING vedr. min tapte ANKE av KJENNELSE
til Gulating Lagmannsrett
i sak 
Hordaland fylkeskommune v/Fylkesordføreren mot Svein Harkestad

Jeg har nå fulgt opp Kjennelse fra Gulating Lagmannsrett ved å slette i henhold til Kjennelsens handleplikt etter
tapt ankesak. Jeg har i den forbindelse lagt ut kopi av Kjennelsen som orientering på nettstedene. Linker til
bøker og rettssaker på andre nettsteder har jeg latt ligge.

Jeg har i tillegg utført noen justeringer på dokumentasjonsnettstedet http://offentlig.info/ tilpasset Kjennelsens
intensjon, og legger der inn dette brev til Lagmannsretten sammen med øvrig dokumentasjon i sakene. (Selv om
ikke dette nettsted var omfattet av Kjennelsen.)

Jeg er selvsagt ikke enig i Lagmannsrettens avgjørelse, men forholder meg til den til tross for at den er en klar
sensur og hindrer den Grunnlovsfestete ytringsfrihet. Det kan ikke være Gulating Lagmannsrett sin oppgave ved
Kjennelser å tildekke alvorlig samfunnskriminalitet og misbruk av millioner av samfunnets økonomiske midler fra
høytstående tilsatte og politikere i Hordaland fylkeskommune.

Når det gjelder saksomkostningene på kr 28.150,- som ble idømt meg å betale er jeg ikke like villig til å følge
Kjennelsen.  Dette har en lang rekke helt klare årsaker, - kortfattet slik:
1. Hordaland Fylkeskommune har begått langvarige overgrep mot meg (og dermed mot også min ektefelle)
gjennom hennes sykdom, bortgang og fortsettende i mine endeløs sorg.
2. Hordaland Fylkeskommune trakasserte meg i min sorg inntil jeg ga suicidalt uttrykk.
3. Hordaland Fylkeskommune påførte meg etterfølgende PTSD-diagnose ved sine handlinger midt oppe i
vår store livskrise og påfølgende tid senere.
4. Hordaland Fylkeskommune har direkte gjort en tidligere alltid normalt frisk mann 100% ufør.
5. Hordaland Fylkeskommune tilpasset overhodet ikke min arbeidsplass til min asbest-yrkesskade iht. sin
plikt som såkalt 'IA-bedrift'. De fikk derav 2 virksomhetsbøter fra NAV.
6. Hordaland Fylkeskommune avskjediget meg derpå fullstendig ulovlig på alle vis.
7. Advokatfirmaet Thommessen as som er endelig mottaker av disse kr 28.150,- er dem som påførte meg
sammenbrudd i Bergen tingrett gjennom deres høytlesing av mine Legejournaler som de hadde svindlet
til seg gjennom rent Rettsbedrag. Det er dokumentert at Tingrettsdommer Marie Vonen hadde fullt ut
kjennskap til, - etter min advokats protestskriv i sitt prosesskriv av 6.januar 2015 og senest i sitt
prosesskriv av 13.januar 2015, - at dette var ren svindel fra HFK. Min advokat hadde der vedlagt en rekke
Bilag. Disse er tydelige bevis på at HFKs begjæring til Bergen tingrett var rent Rettsbedrag.
Jeg håper at Gulating Lagmannsrett forstår at jeg ALDRI på noe som helst tidspunkt kommer til å betale noe
som helst til det jeg presist kaller en kriminell organisasjon som endatil svindler og bedrar Norsk rettsvesen, -
også ved hjelp av sine sverddragere. Jeg skylder ikke svindlere en eneste krone, og de får komme og hente
dem selv i så fall.
8.   Hordaland Fylkeskommune tok fra meg mitt normale liv.
9.   Hordaland Fylkeskommune tok fra meg min borgerrett til mitt arbeid.
10. Hordaland Fylkeskommune har gjort meg til en ufør NAV-er som 61-åringi 2014, - og fortsatt.
11. Hordaland Fylkeskommune har gjort min alderdom aldeles æreløs som avskjediget.
12. Hordaland Fylkeskommune har påført meg et liv i kamp for rettferd.
Lagmannsretten vil gjennom sin saksbehandling vite at Retts'forliket' fremkom gjennom pålegg fra dommer, -
tross denne sin nektelse, - og uansett overfor en mann med sammenbrudd og legehjelp i rettslokalet i Tingretten
UNDER mitt partsinnlegg. Mitt partsinnlegg ble således avbrutt og jeg vet intet om jeg noensinne fikk fullføre
dette og/eller hva det i så fall gikk ut på. Et sammenbrudd virker slik. Og legen fant meg liggende på gulvet delvis
mellom stolene bak i rettslokalet. Jeg har tenkt, og antar, at kroppen har prøvd å rømme fra situasjonen, men
ikke kommet lenger før jeg falt om. Mer vites ikke, og resten av dagen i retten forløp ved min rent fysiske
'tilstedeværelse', men hvor min advokat stod for saken, med meg antakelig mer eller mindre tilsynelatende aktiv
ved siden, dog uten å kunne normalt ivareta egne interesser.

Norsk rettsvesen kan IKKE fungere ved at mennesker signerer 'forlik' etter sammenbrudd.

Gulating Lagmannsrett er klar over at dette forholdet er anket. Jeg håper min endring av nettstedene kan
medføre at Lagmannsretten kan forstå at det som har foregått ikke er i tråd med en Norsk borger sin
rettssikkerhet, og at min lojale oppfølging av den endelige Kjennelse vil virke positivt på denne forståelse.

Mvh
Svein Harkestad

Start