Jeg mottok ovenstående 'beklagelse' fra Namsfogden.  Der forekommer ingen realitetsbehandling av klagens innhold, eller forklaring og grunngiving.

Tvert om kan hennes beklagelse leses som å være en smule sarkastisk i siste setning.  Eller hva er budskapet ellers i denne ordlyd: "...at De har måttet avsette til (tid) i Deres hverdag...." ?  Hvis det var en særlig dyptfølt beklagelse ville jeg forventet at Namsfogden beklaget sin hastverksinnkalling samt deres manglende tilbakemelding om utsettelsen og den behandling jeg ble møtt med i skranken.

Denne Namsfogd i Bergen, - Lillian Borge Bersaas, - beklager derimot MIN opplevelse i stedet for NAMSFOGDENS handlinger.  Altså en 'Valla'-beklagelse.  Og i tillegg med en innlagt sarkasme.

Er det jeg som "...føler..." at jeg har måttet gå igjen med uforrettet sak ?  Eller måtte jeg vitterlig gå igjen med uforrettet sak ?

Det jeg 'føler', - i den utstrekning Namsfogden tar ad notam andre sine følelser, - er tvert i mot en fortsettende og økende opplevelse av nedverdigende behandling fra Namsfogden, - hvor Namsfogden behandler sakesløse mennesker ovenfra og ned !  Dette viser en uhyggelig ukultur ved Namsfogdens kontor allerede ved mitt første møte i livet med dem !


                                                                                                              Bergen, den 4.juli 2016
Namsfogd Lillian Borge Bersaas
Postboks 773  Sentrum
5807 BERGEN

                                                                                             Sak 192121TVA-BBYR/02
                                                                                             Fylkesordføreren i HFK mot Svein Harkestad

ad Beklagelse datert 23.06.2016

Jeg har mottatt Namsfogdens 'Valla'-beklagelse. 
Det er uhyrlig og kritikkverdig å motta en beklagelse av mine opplevelser i stedet for en beklagelse av Namsfogdens handlinger i mitt første møte med Namsfogden.  Det hele faller fullstendig inn i tråd med den 'ovenfra-og-ned-holdning' jeg til nå har blitt møtt med fra Namsfogdens kontor.

Jeg har derav lagt 'beklagelsen' ut nederst på nettstedet http://offentlig.info/ i en tråd under overskriften:
NAMSFOGDEN
- behandler folk som noe dritt

På nettstedet vil også alt videre stoff legges ut om hvordan ærlige mennesker behandles i samfunnet av kriminelle og følges opp av deres håndlangere.

Imøteser hurtig bekreftelse på mottak av dette brev, samt svar på klagen fortsatt.  Jeg antar at det er klageinstans hos Namsfogden og Bergen Tingrett som skal behandle klagen ?

                                                             Svein Harkestad
                      KAPITTEL 8.1.
Varsel om Utleggsforretning og om å bli behandlet som
noe dritt under skoen til Namsfogden


Jeg limer inn min klage til Namsfogden i Bergen, etter deres begjæring og varsel om utleggsforretning.  Se korrespondanse videre nedenfor.  Det vil av min klage fremgå en respektløs behandling fra Namsfogden ved fremmøte hos denne, etter at det viste seg at de hadde utsatt saken uten å informere meg som part.  Les også Namsfogdens 'Valla'-beklagelse lengst nede.

Beløpet som nevnes her er det første lille, - det er flere og adskilig større på gang etter at de også fikk Bergen Tingrett sin Kjennelse på kr 64.687,50.  YTRINGSFRIHET KOSTER !!!Namsfogd Lillian Borge Bersaas
Postboks 773  Sentrum
5807 BERGEN
                                                                                                            Sak 192121TVA-BBYR/02
                                                                                                             Fylkesordføreren i HFK mot Svein Harkestad
KLAGE vedrørende varsel og håndtering av
Utleggsforretning 14.06.2016


Jeg har i dag vært utsatt for en direkte respektløs behandling av meg fra Namsfogden.  Jeg blir tråkket på som en dritt under skoen til Namsfogden.

Dette er ikke på noe vis akseptabelt !

Følgende er historien og dermed klagegrunnlaget:
Jeg mottok tirsdag 31.05.2016 brev fra Namsfogden av 30.05.2016
"Foreleggelse av begjæring og varsel om utleggsforretning"
hvor utleggsforretningen var meddelt å avholdes i dag på Namsfogdens kontor 14.06.2016 kl 09-11.

Ved oppmøte ble en person hentet ut i skranken.  Han opplyste da at møtet var utsatt pga. at de hadde mottatt et brev fra meg og at han hadde vært bortreist i perioden.  Han ga beskjed at jeg ville motta et brev med ny beramming.

Jeg besvarte dette med at jeg var innkalt/varslet om møte NÅ, og at det ikke var godtakbart at jeg som part ikke hadde fått vite om noen utsettelse.  Denne person fortalte da at han ikke hadde fått tid å se på mitt brev til Namsfogden, og gjentok at jeg ville få nytt brev.  Jeg ga krystallklar beskjed til ham at dette var helt uakseptabelt og sa at jeg ikke ville stå åpent i skranken og diskutere dette.  Etter økende høylydt diskusjon lot han meg til slutt komme inn på et møterom.

Jeg forklarte at jeg ens ærend hadde tatt meg til byen om morgenen for dette møtet og forventet et møte.  Han gjentok at han ikke hadde fått sett på mitt brev, og at han måtte forelegge det for motpart og få deres syn, og at han ville komme tilbake til saken.  Jeg spurte han hvem han var av de to som hadde saken Kronhaug eller Valland og fikk vite at han var Seksjonssjef Per Øyvind Valland.

På vei ut igjen fremholdt jeg at dette er horribelt og at dette utsatte meg for ytterligere store påkjenninger i forholdet.  Hvilket han avfeide som uvedkommende for Namsfogden.

Namsfogden gir uhyre korte svarfrister/møtefrister (14 dager).  Mitt svar av 06.06.2016 var mottatt av Namsfogden 07.06.2016 og ble på mitt spørsmål til Seksjonssjef Per Øyvind Valland bekreftet å være innkommet korrekt i tid.  Derav er det Namsfogden og manglende tilbakemelding om 'utsettelse' av saken som lager det store problemet.  Likeså at ikke Seksjonssjef Per Øyvind Valland ville snakke med meg om dette før det begynte å bli såpass høyrøstet ved skranken at det mest forekom å være et unødig og lite respektabelt opptrinn.

Når jeg nå bruker sterke ord om dette har det sin årsak:
Namsfogden vet utmerket godt at det å få utleggsforretning mot seg, i denne sammenheng dessuten ulovlig og urettslig, er en svær og alvorlig påkjenning for et menneske.  Ikke minst i min livssituasjon.  Det er nytteløst med søvn, og tankene svirrer døgnet rundt om dette uhyre alvorlige som er på gang fra mottak av et slikt brev.  Kroppen innstiller seg på krisesituasjon og adrenalinnivå når høyder.  Da er det å forvente fra en offentlig instans og personer og ledelse der at de i det minste opptrer korrekt.

Svein Harkestad


Start
Fra: Svein
Sendt: 14. juni 2016 21:26
Til: 'bergen.namsfogd@politiet.no'
Emne: Namsfogd Lillian Borge Bersaas


                                                                                                                                         Bergen 14.juni 2016
Til
Namsfogd Lillian Borge Bersaas

Jeg har i ettermiddag den 14.6.2016 postlagt en Klage til Namsfogden og dermed også for videresending for behandling i Bergen Tingrett.  Dette er en klage over å bli tråkket på av Namsfogden.

Jeg har nå lagt forholdet ut nederst på nettstedet http://offentlig.info/ under ny overskrift NAMSFOGDEN.
Der vil også alt videre stoff legges ut om hvordan ærlige mennesker behandles i samfunnet av kriminelle og følges opp av deres håndlangere.

Det forekommer også å være meget kritikkverdig at Namsfogden setter så korte tidsfrister at de ikke en gang selv klarer å oppfylle sine frister og å handle innfor dem.

Jeg forventer å bli behandlet på en helt annen måte enn dagens !

Imøteser hurtig bekreftelse på mottak, samt svar på klagen.
Mvh
Svein Harkestad