KAPITTEL 3
Varslersak - stevning


Hordaland Fylkeskommune har fått frist av Bergen Tingrett å inngi Tilsvar innen 5.september 2016
i denne sak:
Manglende inngripen v/varsling
Gjengjeldelse etter varslingen
Opprettholdt gjengjeldelse m.m. etter varslingen

Den stevnete er arbeidsgiver Hordaland Fylkeskommune inkludert disse personer:
- Fylkesrådmann Rune Haugsdal
- Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen
- Fylkesdirektør Svein Leidulf Heggheim
- Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (fhv.)
- HR-direktør Geir Davidsen
- HR-sjef Johan Julius Meyer
- Seniorrådgiver Brita Bøyum

Bergen Tingrett v/Tingrettsdommer Ove Kjell Hole presenterte 3.februar 2016 først en mulig avvisning av
varslersaken av 5.januar 2016.  Hvoretter han avviste den med en rettslig Kjennelse den 18.februar 2016.

Jeg anket saken til Gulating Lagmannsrett den 29.februar 2016.  Gulating forkastet anken den 12.april
2016 hovedsakelig med sin årsak i et ord jeg hadde brukt feil slik at det ble straffesak i stedet for
tvistesak. (Bergen Tingrett v/Tingrettsdommer Ove Kjell Hole hadde først satt saken opp som tvistesak
3.februar 2016, men han endret den uten mitt vitende, - og uten orientering til meg om årsak og konsekvenser, -
til straffesak den 18.februar 2016. Han endret altså saken uten å orientere samtidig med at han avsa Kjennelsen
om å avvise saken..... ! )

I tillegg hadde Tingrettsdommer Ove Kjell Hole ført saken opp som en sak mot
'Hordaland Fylkeskommune Tannhelseavdelinga'......
Jeg har aldri stevnet Tannhelseavdelinga.   Så feil på feil på feil.  Men feil og manglende veiledning og
manglende svar på mine spørsmål var utallige flere.....

Jeg klaget Tingrettsdommer Ove Kjell Hole inn til Tilsynsutvalget for dommere. Men dommere får medhold der
samme hvor mange feil de gjør. Sak 16-020.

Fra Gulating fikk jeg pga. alle feilene likevel følgende åpning for å kunne ta saken opp på ny:
"Disse kravene kan forfølges i en ny sak etter tvistelovens regler."

Jeg leverte derfor inn en korrigert ny Stevning den 20.april 2016.

Det kan p.t. ikke tillegges boken stoff om saken da den fortsatt ligger til behandling i Bergen tingrett.

                                                                                                                                  Gå til Forsiden

Jeg kommer tilbake til dette etterhvert som mer blir klart utover våren 2017.
Start